Beleidsplan - Kerkplein Harlingen
33
page-template-default,page,page-id-33,bridge-core-1.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-26.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Beleidsplan

Ten geleide

Voor u ligt het beleidsplan van de Werkgemeenschap van Kerken te Harlingen voor de jaren 2022-2026.

Allereerst wordt over het ontstaan van de Werkgemeenschap en over de werkwijze van het bestuur van de Werkgemeenschap geschreven (1). Vervolgens leest u over de activiteiten van de Werkgemeenschap en de contacten die zij heeft (2).

In het midden van het beleidsplan vindt u de Visie op oecumene (3). Deze visie is de kern waaruit gewerkt wordt. Daarom bevindt zij zich ook in het centrum van dit beleidsstuk.

Vanuit deze visie is gepoogd voor de komende jaren punten van beleid op te zetten en daaraan taken te verbinden (4).

Tot slot een lijst met actuele adressen en telefoonnummers.

Oprichting van de Werkgemeenschap van Kerken en werkwijze van het bestuur

De Harlinger Raad van Kerken wordt Werkgemeenschap van Kerken genoemd, omdat de gemeenschappelijkheid zich vooral uit in vormen van samenwerking en om de toegang open te houden voor kerken die niet bij de Nederlandse Raad van Kerken zijn aangesloten.

De Werkgemeenschap van Kerken te Harlingen is in 1969 opgericht door de parochie van de H. Aartsengel Michaël, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Baptisten Gemeente, de Protestantse gemeente Harlingen-Midlum, de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente en het korps Harlingen van het Leger des Heils (de laatste als waarnemer). Het korps van het Leger des Heils is volledig lid geworden. De Baptisten Gemeente heeft haar lidmaatschap opgezegd in 1998 en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is in 2001 waarnemer geworden. De Christelijke Gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt zijn in 2010 samengegaan in de Christelijke Gereformeerde kerk Vrijgemaakt (CGVK). Deze kerk heeft besloten per 1 januari 2011 volledig lid van de Werkgemeenschap te worden.
In 2009 is het 40-jarige bestaan van de Werkgemeenschap met diverse activiteiten gevierd.

 

De deelnemende kerken zenden ieder twee afgevaardigden naar de vergaderingen, die vijf tot zes maal per jaar plaatsvinden. De vergaderingen staan onder leiding van een voorzitter, door het Convent van Pastores benoemd voor een periode van twee jaar. De voorzitter, secretaris, penningmeester vormen samen het moderamen van de Werkgemeenschap.

Het moderamen is belast met de behandeling van ingekomen post, de voorbereiding van vergaderingen en de vertegenwoordiging van de Werkgemeenschap naar buiten toe.

In de vergadering wordt het te voeren beleid besproken en vastgesteld, worden de financiën in de gaten gehouden en wordt verslag gedaan van de activiteiten van de verschillende commissies en vertegenwoordigingen.
De Werkgemeenschap heeft een initiërende en coördinerende taak bij het organiseren van bijzondere oecumenische activiteiten/diensten.

De Werkgemeenschap kan permanente of tijdelijk commissies instellen en stimuleert daarna de werkzaamheden van die commissies.

Als centraal beleidsorgaan voor oecumenische activiteiten in Harlingen onderhoudt de Werkgemeenschap ook contact met provinciale en landelijke oecumenische organen.

De Werkgemeenschap onderhoudt namens alle kerken plaatselijk het contact met de burgerlijke overheid.

Activiteiten en contacten

Interkerkelijke zangdiensten

Met Kerst, Pasen en Pinksteren, Taizé-dienst; augustus t.g.v. de Visserijdagen;) worden zangdiensten gehouden in één van de kerken van Harlingen.
Voor deze diensten wordt jaarlijks een rooster opgesteld door het Convent van Pastores, waarbij een zo evenwichtig mogelijke verdeling over de Harlinger voorgangers en kerkgebouwen wordt nagestreefd.

Ter begeleiding van deze feestdagdiensten schrijft de voorganger een artikel in de Harlinger Courant.

Begraafplaatsdienst

Op eerste Paasdag wordt rond het middaguur op één van de Harlinger begraafplaatsen, een korte dienst gehouden, waarbij twee voorgangers voorgaan. Bij deze viering (geërfd van de Hernhutters) is veelal het korps van het Leger des Heils aanwezig voor de muzikale begeleiding.

4 mei-herdenking

Elk jaar is er op 4 mei ’s avonds op de algemene begraafplaats een  herdenking. Deze wordt georganiseerd door de Gemeente Harlingen.     Na afloop van deze herdenking is er in een nabijgelegen kerk een bijeenkomst waarin muziek, samenzang, declamatie en een kort woord ter overdenking een plaats hebben. Deze bijeenkomst begint wordt inhoudelijk voorbereid door enkele leden van de Werkgemeenschap. Zij kunnen ook meedoen in de uitvoering.  Van tevoren is er overleg met de Gemeente Harlingen over de inhoud van de bijeenkomst.

Het Convent van Pastores

Het Convent van Pastores, waarvan alle bij de Werkgemeenschap betrokken voorgangers in Harlingen deel uitmaken, vergadert maandelijks op de laatste vrijdag van de maand.
Doel van het Convent is: onderlinge bekendheid, uitwisseling van gedachten, gesprek over ontwikkelingen in de stad, gezamenlijke studie en het regelen van allerlei praktische zaken (o.a. rooster interkerkelijke zangdiensten, publiciteit enz.).
Bij gelegenheid fungeert het Convent als ‘theologische denktank’ van de Werkgemeenschap van Kerken. Ook nieuwe oecumenische initiatieven vinden nogal eens hun oorsprong in het Convent.

Inter-diaconaal Overleg (IDO)

Het IDO is een samenwerkingsverband van diaconieën van de Protestantse kerken, de Caritas van de R.K.-kerk en het Leger des Heils. Vanuit elke kerk is iemand afgevaardigd.


In januari 2009 zijn als hernieuwde doelstellingen naar voren gekomen:
1. uitwisselen van ervaringen;
2. bespreken van diverse problemen;
3. bespreken hoe je elkaar van dienst kunt zijn
4. afvaardigen van een contactpersoon naar de sociale dienst.

Dit overleg kan uitmonden in het aanbieden van hulp namens het IDO.

Onder verantwoordelijkheid van het IDO vindt het budgetmaatjes  project plaats.

Het IDO is aanspreekpunt van de kerken voor de voedselbank.

Via het IDO zijn de kerken vertegenwoordigd in de adviesraad sociaal domein.

Kerst in de stad

Kerst in de stad vindt ieder jaar plaats op de zaterdag voor kerst. Muzikanten en zangers zingen Kerstliederen op de ponton in de Kleine Voorstraat. Een voorganger vanuit het Convent van Pastores verbindt de kerstliederen met korte teksten. Voorbijgangers worden uitgenodigd mee te zingen. Indien mogelijk wordt een kinderkoor uitgenodigd mee te werken.

Diverse activiteiten

De Werkgemeenschap organiseert ieder jaar activiteiten als:     ‘Kunst in de kerk’; een korenavond; een forumavond over een actueel onderwerp enz.

Contacten

Via afgevaardigden is de Werkgemeenschap betrokken bij het werk van andere instellingen en organen in Harlingen.

Commissie geestelijke zaken “De Batting e.o”.

De Werkgemeenschap is vertegenwoordigd in de commissie ‘geestelijke verzorging’. Deze commissie houdt het wel en wee van de geestelijke verzorging in De Batting in de gaten. Zij is ook klankbord voor de geestelijke verzorgers.

Identiteitscommissie Zorgcentrum De Spiker

Deze commissie zet zich in voor het geestelijk welzijn van bewoners en personeel van Zorgcentrum De Spiker. Drie van de vijf leden worden op voordracht van de Werkgemeenschap benoemd.

Radio Stad Harlingen

De Werkgemeenschap heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van deze plaatselijke omroep. Het geestelijke programma ‘Kruispunt’ wordt wekelijks uitgezonden. In dit programma (vrijdag van 19.00-20.00 uur en zondag herhaling) wordt aandacht besteed aan activiteiten en actualiteiten van alle Harlinger kerken.

Klankbordgroep ‘Zorg en welzijn’

Een afgevaardigde van de Werkgemeenschap van Kerken bezoekt de vergaderingen, die twee maal per jaar vanuit de gemeente Harlingen worden georganiseerd. Doel is: voorlichting, veranderingen en uitwisseling van knelpunten van zowel professionele- als vrijwilligersorganisaties, om te komen tot samenwerken en oplossen van problemen op het gebied van zorg en welzijn.
Het is een goede zaak door aanwezigheid te laten merken, dat de kerken in het algemeen bestaan uit heel veel vrijwilligers, die omzien naar en hulp bieden aan hun medemens.

Werkgroep ‘Mantelzorg’

De werkgroep wordt gevormd door afgevaardigden van de ouderenbonden, de ouderenadviseur en een lid van de Werkgemeenschap van Kerken, en wordt ondersteund door de gemeente Harlingen.
Eens per jaar organiseert de werkgroep een feestelijke dag voor Mantelzorgers.
Tevens is er  een  ‘Mantelzorg Café’.

Inloopmiddag Hubertus

Indertijd is de Inloopmiddag in het leven geroepen als een gezamenlijk initiatief van de Werkgemeenschap, de Zonnebloem, het Rode Kruis en de ouderenadviseur. De Werkgemeenschap onderhoudt contacten via individuele leden.

Visie op oecumene

De Werkgemeenschap van kerken te Harlingen werkt vanuit een visie op oecumene. Deze visie is basis, drijfveer en doel van haar handelen. Oecumene betekent in het dagelijkse taalgebruik: groeien naar eenheid van kerken. Het Griekse woord ‘oikoumenè’ betekent vanuit het Nieuwe Testament ‘de bewoonde wereld’ en heeft dus alles te maken met de zorg voor de bewoonde wereld.

De Werkgemeenschap heeft als eerste doel dat de verschillende kerkgemeenschappen in Harlingen elkaar ontmoeten. Samen vieren, leren en dienen. Werken aan gezamenlijke activiteiten. En zo doende samen werken aan een groeiend vertrouwen in elkaar. Dit alles vanuit het geloof in de ene Heer die is gestorven en opgestaan, de Heer die leeft en door zijn woord en Geest ons de weg wijst.

De  verschillende kerken in Harlingen kennen eigen vormen en zijn veelkleurig. Het doel van oecumene is niet het tenietdoen van elke (confessionele) identiteit en het, koste wat het kost, zoeken naar structurele eenheid van kerken. Dat zou tekort doen aan de veelkleurige rijkdom van de kerken. Bovendien, zo leert de ervaring,  leidt het zoeken naar zichtbare  eenheid vaak weer tot nieuwe scheidslijnen.
Tegelijkertijd stijgt oecumene uit boven het vasthouden aan bestaande structuren en manieren van geloven. Oecumene is zoeken naar datgene wat kerken bindt. Oog hebben voor de rijkdom van andere tradities. Elkaar verrijken en laten verrijken. Oecumene is ook in gesprek gaan over wat ons scheidt. Naar elkaar luisteren. Worden aan elkaar.

De eigenlijke hoop, waardoor het oecumenische werk wordt gedragen, is niet de zichtbaarheid van één aardse kerk, maar het Koninkrijk van God, waarin de schepping haar voleinding zal vinden. Niet om de eenheid van de kerk, maar om het komen van het Rijk bidden wij in het gebed, dat Jezus ons leerde. Wij geloven dat wij samen op weg zijn naar Gods Koninkrijk.  Onderweg kunnen wij elkaar steunen en dragen.

Dit heeft consequenties voor ons met betrekking tot de gehele ‘bewoonde wereld’. Zoals Christus in de wereld is gekomen, zo is ook de kerk in de wereld en deelt vreugde en hoop, verdriet en angst met de mensen van vandaag.
Ook hierin kunnen de Harlinger kerken elkaar steunen en dragen, door te zoeken naar gezamenlijke vormen van dienstbetoon en een gezamenlijk getuigenis  dat voor mensen van nu begrijpelijk en aansprekend is. Dit is het tweede doel van de Werkgemeenschap.
Omdat wij leven in dezelfde samenleving met al zijn voor en tegen, met al zijn vragen en noden, kunnen wij ook gezamenlijk zoeken naar antwoorden en oplossingen en kunnen wij gezamenlijk handelen.
Wij streven er dan ook naar als met één stem te spreken tegenover overheden en instanties in de samenleving.

Aandachtspunten beleid 2022-2026

 • Aangaan van het oecumenisch gesprek tussen kerken aangesloten bij de Werkgemeenschap. Zoeken naar wat bindt, spreken over wat scheidt.
  Waarom zijn kerken er? Om het Evangelie uit te dragen (door Jezus is er geborgenheid bij God) en om de daad bij het woord te voegen: nabijheid, gemeenschapszin, gelijkwaardigheid, barmhartigheid, gerechtigheid.
 • Meer de krachten bundelen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Meer kerkgrens -overschrijdend werken.
 • Wat ons bindt uitstralen in de samenleving. Uitstralen dat we naar dezelfde God luisteren.
 • “Een hongerige maag heeft geen oren.” In burgerlijke samenleving meer laten zien dat we er zijn. Bevorderen van de gezamenlijke dienst aan de samenleving: gerechtigheid, vrede, heelheid van de schepping.
 • IDO moet meer uit de verf komen.
 • Projecten zoeken waar jongeren bij betrokken zouden kunnen worden. Bijv. een gezamenlijk diaconaal project in de stad. Proberen gezamenlijke activiteiten voor jongeren te ontplooien.
 • Meer gastvrijheid naar toeristen en zeelieden tonen (in de havens en op de camping).
 • Er is sprake van toenemende vergrijzing en vereenzaming. Hierin mensen tegemoetkomen.
 • Er is een grote zoektocht gaande m.b.t. spiritualiteit. Laten zien dat kerken op dit gebied ook veel in huis hebben.

Taken bij bovenstaande punten

Met regelmaat een pastores forum organiseren (onderwerp wordt aangedragen vanuit de vergadering van de Werkgemeenschap of uit het pastoorsconvent).
In de vergadering van de Werkgemeenschap een inhoudelijk onderwerp bespreken.

Kringwerk, toerustingavonden etc. gezamenlijk organiseren of elkaar in de gelegenheid stellen elkaars activiteiten te bezoeken. Werken aan gezamenlijke publiciteit.

Gezamenlijke vieringen houden, maar zeker ook zoeken naar andere goede vormen van getuigenis. Bijvoorbeeld een kerkendag aan het begin van het seizoen; markt van mogelijkheden; oogstmarkt; korenavond.

Gezamenlijke projecten organiseren. Een mogelijkheid: benefietconcert bij een ramp.